Tiến trình trở thành hệ sinh thái hoàn toàn phi tập trung của Ethereum đang đạt được những bước tiến vững chắc. Hoạt động phát hành stablecoin trên mạng lưới đã tăng lên nhanh chóng và gần 50% giá trị của nó đang được lưu trữ trong các token ERC-20.

Nhà nghiên của tiền điện tử của Messari là Ryan Watkins đã ghi nhận thấy các token ERC-20 đang chiếm gần 50% tổng giá trị được lưu trữ trên Ethereum.

“Trong 2 năm qua, đã có một sự chuyển đổi hoàn toàn về cách thức giá trị được lưu trữ và chuyển giao trên blockchain Ethereum.” – @RyanWatkin

Theo @RyanWatkin

Nhà phân tích này cũng cho biết thêm, tổng giá trị của các token trên mạng lưới này cũng đang tiệm cận với số lượng của chính Ethereum.

Đây là một dấu hiệu giá tăng cho Ethereum, khi nó cho thấy một sự tăng trưởng trong chuyển giao giá trị trên mạng lưới. Watkins tiếp tục cho biết mạng lưới này đang đẩy mạnh thanh khoản hơn 530 triệu USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của các stablecoin.

Vai trò nền tảng cho thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) cũng củng cố thêm vị thế là nơi lưu trữ giá trị cơ bản của Ethereum. Theo Defipulse.com, tổng số ETH được khóa trong DeFi hiện nay là 2,7 triệu, chiếm khoảng 2,4% tổng nguồn cung.

Theo defipulse.com

Các dữ liệu trên mạng lưới Ethereum đang tiếp tục được cải thiện, và khả năng được phản ánh trong giá chỉ là vấn đề thời gian.